Noutati: Importanța inspecției și a întreținerii opritoarelor de flacără Vezi sectiunea de noutati
Fland Gruppe
+40 21.336.11.30
+40 742.357.415
Home » Realizari

CONDITII GENERALE DE VANZARE SI LIVRARE FLAND GRUPPE

Aceste condiții generale de vânzare şi livrare se aplică tuturor livrărilor

OBIECTUL CONDIȚIILOR GENERALE. INFORMAȚII ȘI ACTE CONTRACTUALE. COMENZI.
Art. 1 (1) Obiectul raporturilor contractuale dintre Părți - Furnizor FLAND GRUPPE si CUMPARATOR consta in vânzarea - cumpărarea de PARTI/MATERIALE/ECHIPAMENTE /APARATE din portofoliul firmei si conform Anexei 1 la ''Contractul de Vânzare / Convenție ".
(2) Prin plasarea unei comenzi și/sau cel târziu la momentul primirii bunurilor/mărfurilor, respectiv utilizării serviciului, se consideră că, Cumpărătorul a luat la cunoștința că acești Termeni și Condiții sunt încorporati în contractul părților. Modificările sau orice alte acorduri cu valoare contractuală (de exemplu convențiile si/sau anexe) se aplică numai în ceea ce privește Proiectul/livrările în cauză, respectiv contractul individual în cauză.
(3) Specificațiile tehnice ale produselor /serviciilor (denumite în continuare "produse") sunt cele menționate în cataloage/ fise tehnice / oferta tehnica, fiind cunoscute și agreate de părțile semnatare. Cumpărătorul va respecta instrucțiunile de prelucrare, fișele de specificații tehnice, directivele, normele de utilizare și instrucțiunile privind prelucrările conținute de acestea. La data semnării contractului reprezentanții FLAND GRUPPE au adus la cunoștință Cumpărătorului normele producătorului, recomandările producătorului și alte documente menționate mai sus. În cazul în care Cumpărătorul nu formulează obiecții cu privire la lipsa unor astfel de informații, Cumpărătorul suportă riscul și, prin urmare, îi revine sarcina de a demonstra că o astfel de plângere a fost comunicată în timp util. Cumpărătorul are obligația de a depune eforturi profesionale de a se informa în legătură cu produsele achiziționate .
(4) În cazul în care apar conflicte în legătură cu documentele contractuale, se aplică următoarea ordine de prioritate:
(i) contractul individual încheiat între părți ("Contract de Vânzare/ Convenție ", "Anexa/ Anexele'' acestuia si/sau acorduri modificatoare ale "Contractului de Vânzare / Convenției"),
(ii) Termenii și Condițiile Speciale de Vânzare și Livrare aplicabile contractului respectiv,
(iv) Condițiile Tehnice cu privire la livrarea de produse
(5) Cu excepția cazului în care s-a făcut o înțelegere specială contrară, contractele sunt considerate intrate în vigoare doar în momentul în care FLAND GRUPPE oferă o Confirmare a Comenzii expresă și scrisă, iar în absența unei astfel de Confirmări a Comenzii, în momentul livrării bunurilor/prestării serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a accepta comenzi numai parțial sau de a respinge comenzile, fără a fi nevoie să indicăm motivele pentru acest lucru. Comenzile plasate de către Cumpărător și confirmate de FLAND GRUPPE sunt considerate obligatorii. Cumpărătorii trebuie să indice în mod explicit orice solicitări suplimentare la data Comenzii, de exemplu furnizarea de documente precum și teste de produs. În caz contrar, solicitările suplimentare, nu pot fi luate în considerare.
(6) Furnizorul și Cumpărătorul își asumă condițiile și termenii de livrare și plată ca fiind exclusiv cei menționați în clauzele contractelor /convențiilor, anexelor sau actelor modificatoare ale acestora, clauze negociate și agreate de comun acord prin semnarea documentelor menționate la art. 1 alin (4) și alin (5). În ceea ce privește consultările efectuate anterior contractării, se aplică în mod exclusiv Art. 13 (13) și (14).PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA, TERMENE de PLATĂ SI DE LIVRARE.
Art. 2 - Pentru produsele livrate, Cumpărătorul va plăti Furnizorului un pret calculat, în termenii şi condițiile din Anexa 2 ''Contract/Convenție''.
Art. 2.1. – Preturile se înțeleg in general ExW depozit FLAND GRUPPE Bucuresti, România conform INCOTERMS valabil, fără TVA și nu includ costurile de transport și orice servicii conexe. Toate cheltuielile suplimentare, precum ambalajele (paleți de lemn, rastele metalice etc) cat si cheltuielile pentru asigurare suplimentară sunt suportate de către Cumpărător.
Art. 2.2. – Pretul este menționat in EURO iar cursul de facturare va fi cursul de vânzare al Băncii RAIFFEISEN Bank din data facturării mărfii. Plățile se pot face in conturile menționate in factura fiscala.
Plățile efectuate de Cumpărător catre Furnizor se vor contabiliza in ordinea celor mai vechi facturi neachitate. Furnizorul are dreptul sa factureze periodic diferența de curs valutar/penalizări dintre data emiterii facturii/livrarii mărfii si data încasării ei in contul furnizorului.
Prețurile indicate în listele de prețuri, precum și in oferte ale sunt valabile până la data menționata a valabilității ofertei .
Art. 2.3. - In cazul in care Cumpărătorul nu efectuează plata in termenele contractuale, Furnizorul işi rezerva dreptul sa factureze penalități de întârziere de 0,15 % din suma neachitata pe zi calendaristica de întârziere sau conform clauze contract .
Art. 2.4 - Furnizorul poate stabili o limita de credit pe baza analizei de bonitate a Cumpărătorului, limita ce va fi precizata in Contract sau convenția de baza. Aceasta limita de credit se va reanaliza periodic si in funcție de respectarea termenelor de plata si a cifrei de afaceri realizata, poate fi mărita sau scăzută. In cazul in care limita de credit este atinsa in sensul ca valoarea facturilor neachitate este egala cu limita de credit, părțile vor încerca pe cale amiabilă și cu bună credință să găsească soluții de surmontare a acestui impediment de livrare prin identificarea unor mecanisme de plată directă a produselor de la dezvoltator/garant, prin utilizarea unor garanții sau a altor instrumente de plată, bancare, financiare ori contractuale menite să ajute pe Cumpărătorul aflat în această postură. În ipoteza imposibilității găsirii acestor soluții comerciale, Furnizorul poate să decidă încetarea sau suspendarea livrării până la soluționarea acestor probleme cu efect financiar asupra plății prețului. După ce:
(i) s-a achitat soldul scadent,
(ii) (ii) a fost identificată soluția comercială sau
(iii) (iii) la termenul stabilit de părți expres,
încetarea/suspendarea nu vor mai produce efecte.
Art 2.5 - Cumpărătorului i s-a explicat ca Furnizorul poate aplica măsura încetării sau suspendării livrării si in cazul in care sunt facturi neachitate de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturii chiar daca Cumpărătorul nu a atins limita de credit in condițiile art 2.4. Părțile pot stabili bonificații pentru plata anticipată a prețului de către Cumpărător
Art. 2.6 - CEC-urile emise de catre Cumpărător pentru garantarea sau/si efectuarea plaților sunt promisiuni ferme de plata. Data plații se considera data încasării. Nu se accepta ca instrument de plata BILETE LA ORDIN
Art. 2.7. - Preturile si termenele de livrare ale fiecărei comenzi sunt menționate in oferta tehnica si comerciala si vor fi confirmate in scris la confirmarea comenzii.
Art. 2.8.- Parțile prezuma ca reprezentanții (terți sau angajații lor) care procesează sau/si confirma comenzi, plăti, efectuează livrări sau/si recepționează mărfuri sunt împuterniciți in acest sens sa semneze cu sau fără stampila documentele necesare punerii in executare a acestui contract, acte care creează obligații parților semnatare fără obiecții in acest sens.
Art. 2.9. – Cumpărătorul înțelege ca termenele de livrare pot fi influențate de cauze independente de voința parților si pot influenta negativ termenul de livrare, caz in care Furnizorul va anunța Cumpărătorul.
Art. 2.10. – Parțile sunt de acord ca echipamentele / parțile sau orice alte bunuri / servicii speciale sau alte articole atipice/personalizate care nu figurează in lista de stoc valabila la momentul comenzii, vor fi garantate cu instrumente de plata / plăți în avans / scrisori de garanție etc. In cazul renunțării la comanda sau/si in caz de neplata, Furnizorul va avea dreptul de a executa garanția, Cumpărătorul obligând-se sa ridice marfa adusa special pentru el.
Art. 2.11. – Pentru comenzile Cumpărătorului, întocmite de acesta pe baza unei calculații de materiale efectuate de catre Furnizor, responsabilitatea cu privire la cantitățile, specificațiile tehnice si codurile produselor comandate rămâne in sarcina Cumpărătorului.
Art. 2.12 În cazul în care incapacitatea FLAND GRUPPE de a respecta un Termen de livrare se datorează unui caz de forță majoră sau altor evenimente în afara controlului FLAND GRUPPE , atunci acea perioadă de livrare începe să curgă numai în momentul în care obstacolul este eliminat, plus un termen rezonabil de pregătire ulterior. Cele menționate mai sus se aplică, de asemenea, în cazul în care apar astfel de evenimente în timpul unei întârzieri existente. Următoarele situații enumerate exemplificativ, se consideră echivalentul evenimentelor care fac obiectul primului paragraf din prezentul articol: defecțiuni apărute in liniile de fabricație ale producătorului, măsuri de schimb valutar și alte acte suverane, greve, întreruperi ale unor operațiuni pentru care nu FLAND GRUPPE este responsabil (de exemplu, incendii, defecțiuni ale unor utilaje, lipsa de materii prime sau energie), perturbări ale rutelor de transport, întârzieri cu privire la import/vămuire, precum și orice alte circumstanțe care afectează în mod substanțial capacitatea Furnizorului sau face imposibilă efectuarea livrărilor de bunuri și servicii. Este irelevant dacă aceste circumstanțe apar în sfera de activitate FLAND GRUPPE sau în cea a unui furnizor al. FLAND GRUPPE va comunica Cumpărătorului cât mai curând posibil orice întârzieri care par probabile. Forța majora sau evenimentele asimilate, exonerează parțile de responsabilitățile lor pentru neîndeplinirea parțiala sau totala a obligațiilor lor respective asumate in conformitate cu prezentele Condiții Generale de Livrare. Aceasta nu va avea efect asupra obligațiilor de plata deja scadente in momentul in care evenimentul neprevăzut își produce efectele.
Art .2.13 În cazul lucrărilor/construcțiilor/ soluțiilor speciale etc., perioadele de livrare se consideră prelungite în caz de livrare necorespunzătoare, imprevizibilă din cauza defectării unor utilaje/altor obstacole tehnice, dar cel puțin cu aceeași perioadă cu care evenimentul neprevăzut continuă, chiar și în cazul în care astfel de evenimente apar în timpul unei întârzieri existente.
Art. 2.14 În cazul în care executarea contractului devine nerezonabilă pentru una dintre părți din cauza evenimentelor relatate mai sus, respectiva parte poate rezilia contractul.
Art. 2.15 Perioada de livrare convenită nu va începe înainte de furnizarea de către FLAND GRUPPE a unei Confirmări a Comenzii și, în plus, va fi în orice caz supusă condiției suspensive ca toate întrebările tehnice și comerciale dintre părți să fi fost soluționate, iar Cumpărătorul să fi îndeplinit toate obligațiile care îi revin, inclusiv, dar fără a se limita la orice certificate de reglementare sau aprobări care pot fi necesare, orice avans care este posibil să fi fost agreat, furnizarea de scrisori de credit sau de garanție sau o altă garanție. În cazul în care Cumpărătorul nu furnizează oricare dintre acestea, termenul de livrare va începe să curgă numai după o perioadă de timp rezonabilă de la eliminarea tuturor obstacolelor. În cazul unor întârzieri apărute în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor suspensive stabilite mai sus și considerate ca intrând în sfera de responsabilitate a Cumpărătorului, orice Termene de livrare convenite sunt considerate ca fiind prelungite cu durata de apariție a întârzierii până la momentul în care condițiile suspensive menționate anterior sunt îndeplinite.
Art. 2.16 În cazul unei modificări ulterioare a unei Comenzi confirmate de Furnizor pentru produse/servicii care urmează să fie prestate, FLAND GRUPPE are dreptul de a prelungi unilateral Termenul de livrare cu un interval de timp rezonabil. În cazul în care numai anumite părți ale unei Comenzi/ale serviciilor care urmează să fie prestate sunt modificate ulterior, dreptul FLAND GRUPPE de a prelungi Termenul de livrare este (în caz de dubiu) considerat a acoperi întreaga comandă/toate serviciile care urmează să fie prestate.

Art. 2.17 Termenul de livrare va fi considerat respectat în cazul în care bunurile au fost livrate la depozitul FLAND GRUPPE, anterior expirării termenului de livrare. În cazul în care este necesară Recepția, data convenită a Recepției va prevala, cu excepția cazurilor de refuz bine întemeiat de a accepta în mod oficial bunurile și serviciile. În absența unui acord cu privire la orice astfel de dată, se consideră esențială pentru contract data la care FLAND GRUPPE va notifica faptul că este pregătit pentru procesul de Recepție al mărfurilor/data la care FLAND GRUPPE optează să presteze serviciile ("Disponibilitatea pentru Recepție").
Art. 2.18 În cazul în care livrarea de către FLAND GRUPPE /Recepția bunurilor/prestarea serviciilor este întârziată din motive imputabile Cumpărătorului, FLAND GRUPPE va percepe de la acesta costurile care rezultă ca urmare a întârzierii, începând din momentul trecerii unei perioade de 30 de zile lucrătoare de la data la care livrarea/Recepție/prestarea serviciilor ar fi trebuit să aibă loc (sau data la care s-a primit notificarea privind Disponibilitatea pentru Recepție). În orice caz, FLAND GRUPPE are dreptul, fără a fi nevoie să dovedească orice daune sau cheltuieli efective, să solicite o compensație rezonabilă de la Cumpărător pentru orice depozitare a bunurilor care devine necesară ca urmare a întârzierii și/sau pentru păstrarea forței de muncă disponibile și/sau a altor elemente de proprietate disponibile pentru prestarea serviciilor.

Art. 2.19 Părțile interzic de principiu răzgândirea. Cumpărătorul înțelege că FLAND GRUPPE este distribuitor într-un sistem industrial de producție care se bazează pe programarea și prioritizarea fiecărei comenzi în fabricile și facilitățile de producție ale producătorului acestora. O comandă odată confirmată de către FLAND GRUPPE este pusă în executare de fabrica corespondentă și generează costuri.

De aceea, dacă Cumpărătorul decide să se răzgândească din orice motiv în privința achiziționării mărfurilor atunci va suporta următoarele costuri care după caz (i) orice cost de producție preț facturat către FLAND GRUPPE de către producător (ii) costuri indirecte cu personalul de vânzări și tehnic al FLAND GRUPPE (iv) orice cost de transport și livrare (v) orice cost de depozitare/manipulare/paza/asigurare sau (vi) orice pierderi sau daune imputate FLAND GRUPPE sau care sunt aplicabile conform acestui Contract, Convențiilor și anexelor contractuale.

Aceste costuri se pot aplica cumulativ sau separat, corespunzător momentului în care survine decizia Cumpărătorului și vor fi justificate de FLAND GRUPPE prin documente justificative. Costurile se pot reține de către FLAND GRUPPE din orice avans încasat sau se pot trage/solicita spre încasare din orice instrument financiar/bancar/comercial aflat în posesia sau la dispoziția FLAND GRUPPE.

Chiar și în această situație, părțile vor încerca să găsească soluții comerciale și de comun acord înainte de aplicarea acestor sancțiuni.


EXPEDIERE, INCARCARE - DESCARCARE,
Art. 3. – Condițiile de livrare specifice pot fi convenite de părți, caz in care vor fi anexate prezentelor Condiții Generale de Livrare.
Art. 4. – Furnizorul are dreptul de a efectua livrări parțiale iar obligația de livrare nu se consideră a fi încălcată dacă cantitatea de marfă este de +/- 10% din totalul livrării respective. Diferențele care pot decurge din această marjă, vor fi reglate la livrare
Art. 3. – Condițiile de livrare specifice pot fi convenite de părți, caz in care vor fi anexate prezentelor Condiții Generale de Livrare.
Art. 4. – Furnizorul are dreptul de a efectua livrări parțiale iar obligația de livrare nu se consideră a fi încălcată dacă cantitatea de marfă este de +/- 10% din totalul livrării respective. Diferențele care pot decurge din această marjă, vor fi reglate la livrare caz, bunurile care sunt produse la cerințele individuale/speciale ale Cumpărătorului nu pot fi returnate.
Art. 8 -La livrarea mărfurilor sunt permise abateri, condiționate din punct de vedere tehnic, referitoare la greutate, lungime, numărul de bucăți, aceste abateri vor corespunde normelor DIN EN ISO 9001.
Art. 9. – Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza, în cazuri considerate de el justificate anularea/modificarea Comenzii Cumpărătorului.
Art. 10 - In cazul acceptării anulării/modificării Comenzii, Furnizorul işi rezerva dreptul de a percepe, in funcție de valoarea si tipul mărfurilor, un tarif de anulare/modificare de până la 20 % din valoarea bunurilor care fac obiectul anulării/modificării, in cazul eventualelor schimbări din partea Cumpărătorului după prelucrarea și confirmarea comenzii.
Art. 11. – Furnizorul va păstra marfa de stoc neridicata de catre Cumpărător fără costuri de depozitare pe o perioada de 30 zile lucrătoare de la anunțarea acestuia despre sosirea mărfii. După acest termen, Furnizorul işi rezerva dreptul de a revinde catre terți articolele de stoc fără orice preaviz si fără ca, Cumpărătorul sa poată avea pretenții asupra acestor mărfuri sau sa invoce eventuale daune având legătura cu aceste mărfuri. Dacă, pana la expirarea termenului de 30 de zile lucrătoare Cumpărătorul solicita expres păstrarea mărfurilor pe o perioada mai îndelungata in depozitul Furnizorului, termenul maxim de depozitare suplimentar va fi de 20 zile lucrătoare cu aplicarea tarifului de 0,6 % + TVA, pe zi calendaristica, din valoarea mărfurilor depozitate.
Cumpărătorul nu va avea dreptul sa reclame mărfurile comandate si nelivrate in condițiile de mai sus.
In situația in care Cumpărătorul a achitat un avans, după trecerea termenului suplimentar de depozitare in condițiile de mai sus art. 10 si art. 11, Furnizorul:
(i) are dreptul sa retina tariful de depozitare prin deducere din suma avansata si
(ii) are dreptul sa revândă marfa catre terți, caz in care, are obligația de a restitui diferența de avans catre Cumpărător.
In cazul in care Cumpărătorul va comanda din nou aceleași articole din cele realocate catre terți, vânzarea se va face numai in condițiile de pret rezultate din negociere la data acestei comenzi.
Pentru articolele neridicate, aduse in mod special la comanda Cumpărătorului, Furnizorul va percepe un tarif de 0,6 % + TVA, pe zi, din valoarea acestora pe ȋntreaga perioada de depozitare.
Pentru marfa din stoc sau pentru marfa specială, neridicata de Cumpărător după trecerea unui termen total de 3 luni de la anunțarea acestuia despre sosirea mărfii, Furnizorul are dreptul de (i) a incasa toate garanțiile pe care le deține, (ii) de a factura tariful de depozitare pe întreaga perioada de 3 luni și (iii) de a vinde marfa. Sumele rămase, după vânzare și după imputarea din prețul vânzării a tuturor creanțelor Furnizorului asupra Cumpărătorului, se vor transfera Cumpărătorului sau, după caz, se vor pune la dispoziția acestuia într-un cont de consemnațiune.

TRANSPORT. TRANSFERUL RISCULUI ȘI REFUZUL ACCEPTĂRII
Art. 12 (1) În cazul în care nu s-a convenit altfel, FLAND GRUPPE va stabili ruta de transport și mijloacele de transport, precum și expeditorul/transportatorul mărfurilor. În absența unor instrucțiuni speciale din partea Cumpărătorului, livrările FLAND GRUPPE se vor efectua conform celei mai bune judecăți și celor mai bune cunoștințe ale FLAND GRUPPE și fără nicio garanție că FURNZIORUL a selectat cel mai rapid și mai ieftin mod de livrare . În cazul în care Cumpărătorul solicită altă modalitate de transport decât cea aleasă de FLAND GRUPPE (mijloc de transport și/sau rută de transport), Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare aferente. În cazul expedierii cu un vehicul, indiferent dacă transportul se face cu propriile vehicule FLAND GRUPPE sau cu vehiculul unui terț, livrarea bunurilor se efectuează pe baza descărcării la punctul de descărcare/la marginea bordurii căii de acces. Punctul de descărcare trebuie să fie accesibil pentru toate tipurile de vehicule de marfă, inclusiv vehicule grele sau agabaritice pe un drum care este acceptabil, indiferent de condițiile impuse.
(2) La data și locul descărcării, Cumpărătorul trebuie să asigure pe cheltuiala sa personal calificat pentru manipularea/descărcarea mărfurilor.
(3) La momentul la care bunurile sunt predate reprezentantului Cumpărătorului, are loc transferul complet al riscului către Cumpărător, indiferent dacă FURNZIORUL și-a asumat responsabilitatea de a efectua servicii suplimentare, transferul riscului în momentul în care bunurile sunt predate reprezentantului Cumpărătorului se aplică, de asemenea, fiecărei livrări parțiale individuale.
(4) Riscul se transferă la Cumpărător, la data semnării avizului de predare /primire a mărfurilor. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la Art. 13 și Art 17 din prezentul document, recepția nu poate fi refuzată din cauza unor defecte minore. În cazul în care, după predarea mărfurilor recepția este întârziată sau nu poate fi efectuată din motive care nu sunt imputabile FLAND GRUPPE , riscul mărfurilor se consideră transferat Cumpărătorului la sfârșitul termenului de recepție despre care Cumpărătorul a fost informat cu privire la disponibilitatea Furnizorului de a participa la recepție.
(5) În cazul în care, fără vreo vină din partea FLAND GRUPPE , transportul către locația prevăzută în termenul prevăzut se dovedește a fi imposibilă sau accesul în incinta indicată de Cumpărător este interzis sau refuzat, FLAND GRUPPE are dreptul să expedieze mărfurile către o altă locație; orice costuri suplimentare prilejuite de acest lucru vor fi suportate de Cumpărător.
(6) Ca regulă de bază, bunurile pot fi livrate neambalate dar protejate împotriva unor efecte adverse. În măsura în care s-a convenit astfel în mod expres, livrările se efectuează ambalate in condiții speciale . FLAND GRUPPE va face aranjamentele necesare pentru ambalare, măsuri de protecție și/sau echipamente de transport, în conformitate cu propria experiență și standardul FLAND GRUPPE obișnuit.
(7) Cumpărătorul are obligația de a pune întrebări FLAND GRUPPE cu privire la standardul de ambalare obișnuit în ceea ce privește bunurile care urmează să fie livrate. În calitate de Furnizor, FLAND GRUPPE este de acord în măsura posibilităților, ca într-un astfel de caz să furnizeze Cumpărătorului informațiile relevante și, după caz, să ofere un alt tip de ambalaj, la cererea Cumpărătorului. Cumpărătorul va suporta costurile suplimentare apărute cu acest prilej si nu va accepta returnarea materialelor de ambalaj de unica folosința
(8) Cumpărătorul va prelua bunurile/serviciile imediat după notificarea disponibilității FLAND GRUPPE de a le furniza. Fiecare livrare parțială se consideră a constitui o tranzacție separată și poate fi facturată de FLAND GRUPPE separat.

CALITATE SI GARANTII.
Art. 13.(1) Cumpărătorul va inspecta imediat bunurile/ serviciile preluate cu cea mai mare atenție la primirea acestora pentru a verifica integralitatea, corectitudinea și lipsa defectelor și va comunica orice defecte descoperite. Cumpărătorul va transmite reclamația/solicitarea sa în scris, sub sancțiunea pierderii dreptului la reclamație, cu promptitudine, împreună cu o descriere verificabilă a oricăror defecte. Această solicitare trebuie transmisă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la livrare/prestarea serviciilor. La expirarea termenului garanție a mărfurilor/prestării serviciilor, FLAND GRUPPE nu va mai avea, niciun fel de responsabilitate pentru defecte.
În cazul în care mărfurile sunt expediate către terți în conformitate cu termenii comenzii:
(i) Cumpărătorul are obligația de a efectua recepția la locația terțului, înainte ca marfa să fie procesată
(ii) perioadele de inspecție și obligația de înștiințare încep să curgă de la data semnării avizului de predare – primire si
(iii) termenul de 3 zile lucrătoare pentru eventuale reclamații se aplică doar dacă marfa nu a fost procesată
(2) Cumpărătorul va avea obligația de a oferi FLAND GRUPPE o mostră/raport a bunurilor defecte sau a componentei defecte cât mai repede dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la notificarea defectului, pentru a da posibilitatea reprezentanților FLAND GRUPPE să efectueze o examinare (preliminară) a defectelor semnalate . Furnizorul are opțiunea de a solicita Cumpărătorului să trimită mostra la FLAND GRUPPE sau să o colecteze prin personalul/colaboratori . Cumpărătorul trebuie să acorde FLAND GRUPPE și oricăror colaboratori ai acestuia accesul la locul în care sunt păstrate bunurile (șantierul de construcție, depozit, atelier etc.), în scopul de a facilita o examinare cuprinzătoare a bunurilor defecte, precum și orice măsuri de remediere care pot fi necesare. În cazul în care furnizarea unei probe este posibilă, iar Cumpărătorul nu respectă această obligație în termen util sau în cazul în care Cumpărătorul refuză să permită inspectarea bunurilor, furnizorul este exonerat de răspundere. .
(3) În cazurile în care reclamația este justificată și este depusă în timp util în condițiile din acest articol, FLAND GRUPPE are opțiunea fie de a accepta returnarea bunurilor defecte și de a le înlocui cu bunuri care nu prezintă defecte, fie de a elimina defectul printr-o prestație ulterioară. După trecerea termenului de 60 de zile pentru eliminarea defectului fără niciun rezultat sau dacă defectul nu poate fi eliminat, Cumpărătorul va avea dreptul de a formula o cerere de reducere a prețului fără a avea dreptul de a denunța rezilia contractul din această cauză.
(4) Perioada standard de garanție este de 12 (douăsprezece) luni sau conform unei înțelegeri care va fi menționata in Contractul de vânzare /Convenție . Perioada de garanție nu începe să curgă din nou atunci când sunt furnizate mărfuri înlocuitoare.
(5) În cazul în care după solicitările FLAND GRUPPE , Cumpărătorul nu oferă oportunitatea personalului sau colaboratorilor FLAND GRUPPE de a inspecta defectul sau de a efectua o inspecție vizuală în scopul examinării sau nu face acest lucru într-un termen rezonabil sau în cazul în care Cumpărătorul nu returnează către FLAND GRUPPE bunurile reclamate în acest scop, Cumpărătorul va pierde orice drepturi de garanție pe care le poate avea în legătură cu acea reclamație.
(6) În ceea ce privește costurile directe generate de înlocuire, dacă și în măsura în care reclamația Cumpărătorului se dovedește a fi bine fundamentată, părțile stabilesc următoarea procedură ca fiind aplicabilă: (i) fie FLAND GRUPPE își va asuma costurile manoperei măsurii de remediere a elementului de înlocuire, inclusiv expedierea și garanția manoperei fie (ii) Cumpărătorul poate remedia el însuși sau prin terți defectul la un cost pre-aprobat de FLAND GRUPPE asigurând manopera și orice alte operațiuni necesare, caz în care garanția manoperei este în sarcina Cumpărătorului. Orice costuri suplimentare, în special costurile indirecte, de exemplu montare, demontare, reasamblare, schele, măsuri de securitate și siguranță și cheltuieli care au fost prestate inutil/repetitiv și fără obținerea unui rezultat nu sunt considerate costuri directe pentru remedierea/înlocuirea bunurilor și, prin urmare, sunt suportate de către Cumpărător.
(7) Pentru situația menționată în art 13 (6) (ii), cu acordul expres și prealabil al FLAND GRUPPE , Cumpărătorul poate, de asemenea, remedia defectul el însuși sau prin terți ("Prestație înlocuitoare"). FLAND GRUPPE va suporta doar costurile acestora în măsura prevăzută în secțiunea Art. 13 (6)(ii) (costuri directe raportate la costurile proprii maxime ale Cumpărătorului, nicio rambursare a costurilor indirecte) și numai în măsura în care FLAND GRUPPE a fost de acord, în scris, cu devizul detaliat și exhaustiv de costuri anterior efectuării de către Cumpărător a Prestației înlocuitoare. Indiferent de cele de mai sus, Cumpărătorul va avea dreptul de a efectua Prestația înlocuitoare numai în cazul în care există un risc pentru siguranța operațională și riscul potențial se dovedește a fi bine fundamentat, sau în cazul în care este necesar să se facă acest lucru în scopul evitării apariției și altor defecte . Cu respectarea condițiilor din acest aliniat, FLAND GRUPPE va suporta costurile Prestației înlocuitoare efectuate de către Cumpărător în limita prevăzută în Art. 13 (6) (ii) (costuri directe raportate la costurile proprii maxime ale Cumpărătorului, nicio rambursare a costurilor indirecte), cu condiția ca acestea să fi fost necesare și Cumpărătorul să fi notificat cu promptitudine FLAND GRUPPE în scris cu privire la intenția sa de a efectua Prestația înlocuitoare. Devizul propus de Cumpărător va fi examinat de personalul FLAND GRUPPE și va fi ajustat dacă, în mod întemeiat și argumentat, din punct de vedere tehnic și al costurilor de piață, FLAND GRUPPE solicită în scris această modificare.
(8) În conformitate cu Art. 1 (3), se remarcă în mod specific că abaterile de culoare în cazul anodizărilor, acoperirilor sub formă de pulbere și altor acoperiri cu vopsea nu constituie un defect în măsura în care acestea se află în limitele normelor și standardelor aplicabile. Acest lucru se aplică, în special interacțiunii dintre părțile individuale, sau pentru produsele compuse din mai multe părți, astfel cum figurează în cataloage și desene, în cazul în care și în măsura în care nu FLAND GRUPPE a furnizat nicio garanție sau declarație expresă în scris în ceea ce privește astfel de calități.
(9) Executarea de elemente/componente/bunuri utilizând produsele FLAND GRUPPE , peste caracteristicile principale maxime stabilite în catalog sau în calcule, necesită o aprobare scrisă din partea Furnizorului. Executarea acestor lucrări fără aprobarea scrisă expresă a Furnizorului duce la pierderea garanției de către Cumpărător. Permisiunea expresă trebuie să identifice codurile de produs FLAND GRUPPE conform catalogului/facturii .
(10) În cazul soluțiilor speciale de prelucrare conform cerinței exprese a clientului, Cumpărătorul se obliga sa execute si sa verifice (la cerere sa testeze mostre executate conform desenelor/prescripțiilor primite si transmise lor. Aceste teste vor fi certificate conform normelor in vigoare de catre o instituție/organism acreditat ȋnainte de punerea lor in funcțiune . Orice tip de deficienta tehnica apărută/semnalată in urma testării trebuie semnalate în scris de Cumpărător către Furnizor ȋnainte de lansarea in producția de serie. Dacă testarea era necesară tehnic și nu a fost efectuată de Cumpărător sau dacă Cumpărătorul nu raportează Furnizorului deficiențele apărute pe durata testării, Cumpărătorul pierde (i) orice drepturi de asigurare a garanției/remedierii/înlocuirii din partea Furnizorului, (ii) drepturi la daune sau alte compensații sau/și (iii) dreptul de a reclama orice alte defecte având legătură sau care sunt cauzate direct sau indirect de deficiența apărută în testare și neraportată Furnizorului, Cumpărătorul asumându-și integral consecințele patrimoniale ale unei astfel de decizii. Dacă Cumpărătorul semnalează deficiența către Furnizor înainte de lansarea în producția de serie, atunci Furnizorul va identifica soluții tehnice alternative, pe care le va transmite către Cumpărător.
FLAND GRUPPE nu își asumă răspunderea în astfel de cazuri care implică defecte ulterioare ale producției în serie. Consultările/calculațiile oferite de membrii personalului FLAND GRUPPE nu vor fi clasificate drept "angajament al specialiștilor externi"; în ceea ce privește aceste servicii, se aplică Art. 13 (13).
(11) Reclamațiile apărute din cauza folosirii ALTOR accesorii/părți, decât cele proiectate, nu vor fi luate în considerare și folosirea acestor accesorii duce la pierderea garanțiilor. Furnizorul nu răspunde pentru modul de punere in opera in orice mod a materialelor pe care le livrează Cumpărătorului sau pentru alte asemenea operațiuni executate de catre Cumpărător. Cumpărătorul confirma prin semnare ca a fost informat de catre FURNIZOR ca, pentru punere in opera in orice mod a materialelor livrate sau pentru alte asemenea operațiuni pot fi necesare(i) echipamente profesionale speciale) personal specializat/ calificat.
(12) Condiții pentru garanție:
(i) Respectarea prevederilor de prelucrare a materialelor in vigoare in momentul prelucrării acestora.
(ii) Respectarea prescripțiilor tehnice de montaj valabile, precum si respectarea regulilor fizicii construcțiilor.
(13) Dacă și în măsura în care părțile nu au convenit altfel în mod expres în scris, consultanța acordată anterior contractării (inclusiv pregătirea de schițe, desene, propuneri de construcții și procese, etc.) sunt realizate în mod gratuit, din curtoazie, și sunt fără caracter obligatoriu. Cumpărătorul nu va avea nicio pretenție în ceea ce privește serviciile de consultanță și nu va dobândi alte revendicări și/sau drepturi, indiferent de natura lor juridică, ca urmare a serviciilor de consultanță. FLAND GRUPPE nu va avea nicio responsabilitate pentru orice astfel de consultări.
(14) Cumpărătorul are obligația să se asigure prin pregătirea de prototipuri sau prin întreprinderea altor măsuri adecvate, că proiectele, structurile ,procesele etc. pe care FLAND GRUPPE le propune sunt potrivite pentru scopurile sale. În special, Cumpărătorul se va asigura în plus că orice utilizare a informațiilor, indiferent dacă informațiile sunt furnizate sub formă materială sau imaterială, nu constituie o încălcare a drepturilor de protecție sau a drepturilor de proprietate intelectuală care aparțin FLAND GRUPPE sau unor terțe părți sau nu constituie o încălcare de orice fel a legii.
(15) În cazul nerespectării specificațiilor tehnice în condițiile menționate în acest contract, Cumpărătorul va pierde toate drepturile de a ridica pretenții privind garanția, daune și alte pretenții/solicitări.
Art. 14. – Cumpărătorul este conștient ca pentru buna funcționare a echipamentelor este necesara ȋntreținerea periodica a acestora. Cheltuielile acestor lucrări vor fi suportate de catre Cumpărător.
Art. 15. (1) Cumpărătorul are dreptul de a face referiri la mărcile/logoul/emblema FLAND GRUPPE sau deținute de FURNIZOR sau pentru care acesta are sau poate obține la nivel de grup permisiunea de folosire/licențiere, in ofertele date respectiv in contractele semnate sau in web site, poze, etc. doar (i) in cazul in care la lucrările executate au fost folosite doar articole comercializate de aceștia si au fost respectate prevederile cataloagelor in vigoare (ii) cu acordul scris și (iii) cu respectarea strictă condițiilor din acordul FLAND GRUPPE . În oricare situație și indiferent de conținutul acordului FLAND GRUPPE , această clauză și acordul menționat nu dă dreptul Cumpărătorului să își constituie drepturi asupra acestor elemente de proprietate intelectuală ori industrială sau asupra unor elemente/foneme/semne neidentice dar similare, chiar dacă gradul de similaritate ar fi acceptabil pentru înregistrare din punctul de vedere al procedurilor autorităților competente/abilitate (OAMI, OSIM, WIPO e.g.).
(2) Referințele colective la portofoliul Cumpărătorului prin care mărcile/emblemele sus menționate apar ȋmpreună cu alte mărci de prestigiu locale sau internaționale, pot fi folosite fără acordul prealabil al Furnizorului cu limitările si in condițiile prezentului articol. (3) Pentru campanii de publicitate – difuzarea pe mai multe canale de comunicare a unui/ unor mesaje publicitare - in care Cumpărătorul ar dori sa folosească referințe la mărcile sus menționate, acesta trebuie sa obțină acordul scris, expres al Furnizorului.
(4) In situația in care se ajunge la un litigiu in instanță intre Cumpărător si FURNIZOR, permisiunea implicita sau expresa de a face referiri la mărcile sus menționate încetează de drept la data primelor notificări care semnalează iminenta acestui litigiu sub sancțiunea de daune interese.

TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE. REZERVA PROPRIETĂȚII.
Art. 16. (1) Transferul dreptului de proprietate de la FURNIZOR la Cumpărător are loc la data achitării contravalorii facturilor. Dreptul de a invoca sau nu rezerva proprietății în caz de neplată, este opțiunea exclusivă a FLAND GRUPPE În ipoteza neinvocării, FLAND GRUPPE își va recupera creanța sa potrivit acestui contract și legislației aplicabile prin utilizarea oricăror instrumente financiar/bancare deținute precum și prin reținere avansurilor sau a altor sume în contul celei mai vechi datorii neachitate.
(2) Toate bunurile facturate de către FLAND GRUPPE vor rămâne în proprietatea Furnizorului (bunuri supuse rezervării titlului de proprietate), indiferent dacă mărfurile au fost livrate și riscul se poate să fi fost transmis către Cumpărător sau, separat de orice alte prevederi ale acestor Termeni și Condiții, până în momentul în care Cumpărătorul a achitat toate pretențiile FLAND GRUPPE , inclusiv, orice cerere de plată a unor sume restante la care Furnizorul are sau poate avea dreptul conform relațiilor FLAND GRUPPE contractuale. FLAND GRUPPE are opțiunea de a exercita sau nu dreptul de rezervă a proprietății în raport cu natura bunurilor livrate (de stoc sau speciale) și/sau situația lor de facto (depozitare, stare fizică, eventuala uzură pentru echipamente etc).
(3) În cazul unei încălcări a clauzelor contractuale din partea Cumpărătorului, în special în caz de neplată, FLAND GRUPPE va avea dreptul să reia în posesie bunurile respective fără nicio plată, după trecerea unei perioade de grație rezonabile de la data scadenței facturilor, termen și durată a termenului la opțiunea exclusivă a Furnizorului,, iar Cumpărătorul va fi, în acest caz, obligat să predea aceste bunuri. Emiterea unei cereri de restituire nu va fi considerată ca o retragere din contract. Avansurile sau plățile parțiale achitate de Cumpărător, pentru bunurile pe care FLAND GRUPPE optează să le reia în posesie, vor fi reținute de FLAND GRUPPE iar din aceste sume se vor deduce și reține de către FLAND GRUPPE penalitățile, serviciile, costurile de livrare și costurile de reintrare în posesie, costuri financiare, diferențe de curs valutar, rata de inflație, costuri de transport și manipulare, orice costuri neprogramate precum și orice daune directe sau indirecte provocate Furnizorului de neplată sau ca efect al reintrării în posesie.
(4) Atât timp cât revendicările FLAND GRUPPE în conformitate cu Art. 16 (2) din prezentul contract nu au fost pe deplin satisfăcute, Cumpărătorul va păstra bunurile în custodie gratuită în raport cu FLAND GRUPPE , le va păstra separat de proprietatea sa și de proprietatea unor terțe părți, le va depozita în mod adecvat, în siguranță asigurându-se că bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate sunt etichetate sau marcate ca proprietate FLAND GRUPPE , până la data exercitării drepturilor de către Furnizor.
(5) Cumpărătorul are dreptul de a efectua o prelucrare ulterioară a bunurilor livrate de FLAND GRUPPE în cursul normal al activității sale. În cazul prelucrării, contopirii, combinării sau amestecării bunurilor cu bunuri ale unor terțe părți, se va considera, în toate cazurile, că FLAND GRUPPE a dobândit dreptul de coproprietate asupra acestora, în mod proporțional, în proporția din valoarea facturii a mărfurilor supuse rezervării titlului de proprietate în raport cu valoarea lucrărilor efectuate, respectiv a celorlalte bunuri prelucrate. Orice bunuri prelucrate în acest mod constituie bunuri supuse rezervării titlului de proprietate în sensul prezentului contract și Cumpărătorul le va depozita în mod gratuit.
(6) În cazul în care bunurile aparținând FLAND GRUPPE sunt integrate în alt bun ca efect al prelucrării, contopirii, combinării sau amestecării, Cumpărătorul consimte prin prezentul contract că o astfel de prelucrare, contopire, combinare sau amestec se face pentru beneficiul FLAND GRUPPE , astfel încât FLAND GRUPPE va fi proprietar al noului obiect/bun creat. În cazul în care, în ciuda acestui acord, FLAND GRUPPE nu va reuși să devină proprietarul noului obiect/bun creat, indiferent de motivele legale pentru acest lucru, Cumpărătorul consimte prin prezentul document că FLAND GRUPPE are sau va avea drept de proprietate asupra noului obiect/bun creat fără a fi necesar un alt acord separat în acest sens. În cazul în care, indiferent de motivele juridice, pentru care transferul proprietății asupra bunului nou creat către FLAND GRUPPE nu este posibil, Cumpărătorul este de acord prin prezentul contract că FLAND GRUPPE va deveni co-proprietar ai noului obiect/bun creat proporțional cu valoarea facturată a bunurilor FLAND GRUPPE supuse rezervării titlului de proprietate, fără a fi nevoie de niciun acord separat în acest sens.
(7) Până în momentul în care plata a fost efectuată integral, Cumpărătorul este îndreptățit să revândă produsele mai departe către terți, în conformitate cu termenii și condițiile sale standard de afaceri, care fac obiectul secțiunii Art. 16 (8) din prezentul articol și numai atâta timp cât Cumpărătorul nu a încălcat contractul. La momentul contractării, Cumpărătorul se consideră că a cesionat către FLAND GRUPPE , prin efectul acestei clauze, toate creanțele împotriva Cumpărătorilor săi până la concurența tuturor sumelor datorate către FLAND GRUPPE conform contractului/convențiilor, împreună cu toate drepturile conexe la care are dreptul (inclusiv, de exemplu, orice drepturi la plăți legate de asigurări, respectiv beneficii din asigurări). Cumpărătorul trebuie să păstreze orice fel de compensație (inclusiv orice plăți din asigurare) pentru FLAND GRUPPE în calitate de Furnizor și orice astfel de sume de bani separat de activele sale și ale terților. Cumpărătorul, până la plata integrala a prețului către FLAND GRUPPE , nu are dreptul sa dispună altfel de bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate (de exemplu garanție, aportare, includere în asocieri/consorții, grevare de orice gen, închiriere sau dare în folosință cu titlu gratuit sau oneros).
(8) Cumpărătorul poate să vândă bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate, în cazul în care Cumpărătorul, la rândul său, face un acord privind o rezervare de titlu cu clientul său, numai dacă (i) creanțele proprii asupra prețului re- vânzării sunt cesionate expres către FLAND GRUPPE , iar (ii) FLAND GRUPPE este de acord cu această cesiune. Prin încheierea prezentului contract, Cumpărătorul oferă irevocabil către FLAND GRUPPE , acum și în avans, cesiunea creanțelor sale actuale și viitoare provenind de la orice re-vânzare de către acesta a bunurilor care fac obiectul rezervării titlului de proprietate. Prin prezentul contract FLAND GRUPPE își rezervă dreptul de a accepta sau nu cesiunea printr-o declarație scrisă emisă conform aliniatelor din acest articol . Aceste creanțe servesc drept garanție de plată a prețului în aceeași măsură ca și bunurile care fac obiectul rezervării titlului.
(9) Cumpărătorul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru transferul și cesiunea creanțelor sale către FLAND GRUPPE . În cazul în care bunurile care fac obiectul rezervării titlului de proprietate sunt vândute de către Cumpărător împreună cu alte bunuri pe care FLAND GRUPPE nu le-a vândut acestuia, Cumpărătorul se consideră ca a cesionat către FLAND GRUPPE creanțele din re-vânzarea acestora pro rata/ proporțional cu valoarea facturată a celorlalte bunuri vândute cu titlu de garanție.
(10) La solicitarea FLAND GRUPPE , Cumpărătorul va notifica clienții săi fără întârziere cu privire la cesionarea către FLAND GRUPPE , care are de asemenea, dreptul de a efectua o astfel de notificare el însuși cu privire la opțiunile sale asupra bunurilor sau/si a creanțelor transferabile către FLAND GRUPPE ca efect al acestui contract. În plus, Cumpărătorul va furniza către FLAND GRUPPE toate documentele și informațiile necesare pentru a permite FLAND GRUPPE să pretindă drepturile cedate. Toate costurile în acest sens sunt suportate de către Cumpărător. În cazul în care valoarea unei facturi care a fost cesionată intră în posesia unui terț, Cumpărătorul este obligat să solicite restituirea sumei respective de către acel terț și să o predea către FLAND GRUPPE .
(11) Cumpărătorul nu are dreptul sa facă nicio altă cesiune/promisiune/angajament/transmitere în orice mod a creanțelor deja cesionate către FLAND GRUPPE ca afect al acestui contract. În special, Cumpărătorului îi este interzisă re- vânzarea creanțelor către terțe părți, de exemplu, companii de factoring, forfaiting sau de recuperare creanțe. În cazul în care Cumpărătorul încalcă aceste obligații, acesta poartă răspunderea pentru daunele sau pierderile suferite de FLAND GRUPPE din această cauză. (12) FLAND GRUPPE se angajează să elibereze titlurile de valoare/instrumentele de plată/garantare pe care le deține sau la care are dreptul, la cererea Cumpărătorului, în măsura în care valoarea nominală a titlurilor/instrumentelor/garanțiilor depășește creanțele la care Furnizorul este îndreptățit cu peste 20% în total. Selectarea garanției/titlului/instrumentului e.g. care va fi eliberată este la alegerea FLAND GRUPPE .
(13) În scopul de a permite FLAND GRUPPE să inspecteze bunurile care fac obiectul rezervei dreptului de proprietate, Cumpărătorul garantează prin prezentul document că FLAND GRUPPE va avea drept de acces la sediul său/la locul unde se află bunul, în orice moment. În cazul încălcării de către Cumpărător a obligațiilor sale de plată, dacă se solicită o procedură de insolvență sau se deschide o astfel de procedură asupra activelor Cumpărătorului sau în cazul în care Cumpărătorul își încalcă în alt mod obligațiile contractuale, FLAND GRUPPE va avea dreptul (la alegerea sa și cu rămânerea în vigoare a contractului dintre părți) să solicite (i) predarea bunurilor supuse rezervării titlului de proprietate, (ii) predarea titlurilor de creanță pentru a colecta/încasa aceste creanțe și/sau (iii) predarea titlurilor de garanție pentru a colecta/încasa aceste creanțe care au fost cesionate către FLAND GRUPPE cu titlu de garanție.
(14) Pentru ca FLAND GRUPPE să ia decizia, la opțiunea sa, de a utiliza rezerva proprietății, efectele accesiunii mobiliare sau/și de a accepta cesiunea de creanță menționată în acest articol, Cumpărătorul va oferi către Furnizor toate datele/documentele necesare și/sau solicitate de către FLAND GRUPPE în regim open-book, la termenul solicitat de FLAND GRUPPE . Dacă, Cumpărătorul (i) nu furnizează datele/documentele necesare FLAND GRUPPE la termenul ante menționat sau (ii) întârzie furnizarea acestor date/documente și, astfel, circumstanțele oportunității de a invoca rezerva sau de a accepta creanța se modifică și/sau drepturile FLAND GRUPPE nu mai pot fi exercitate complet sau parțial în aceleași condiții ori nu mai au aceeași valoare economică/comercială, atunci Cumpărătorul datorează Furnizorului daune directe și indirecte.

INCETAREA CONTRACTULUI /CONVENTIEI / CONDITIILOR GENERALE DE LIVRARE. DAUNE
Art. 17 (1) Prezentele Condiții Generale de Livrare încetează la opțiunea FLAND GRUPPE fără a fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești, in oricare dintre cazurile in care Cumpărătorul:
(i) nu işi executa o obligație considerata esențiala pentru aceste CONDITII GENERALE DE LIVRARE sau
(ii) este declarata in stare de incapacitate de plăti, faliment/ insolventa, executare silita a mai mult de 50% din active sau pentru creanțe a căror valoare se ridica la 40% din valoarea activelor sau mai mult, sau declanşează procedura de lichidare/ dizolvare/ radiere, pe durata executării acestor CONDITII GENERALE DE LIVRARE, sau
(iii) cesionează drepturile si obligațiile sale fără a avea acordul FLAND GRUPPE , sau
(iv) in maximum 7 zile de la data la care i-a fost notificata încălcarea oricăreia din obligațiile sale, si Cumpărătorul nu executa sau executa in mod necorespunzător aceasta obligație, sau
(v) işi încalcă din nou oricare din obligațiile sale după ce a fost avertizata de catre FLAND GRUPPE ca o noua încălcare va duce la rezoluțiunea/rezilierea acestor CONDITII GENERALE DE LIVRARE.
(2) In situația in care asociații vând minim 30% din parțile sociale/ acțiunile/ parțile de interes ale Cumpărătorului, acesta trebuie sa aducă la cunoștința Furnizorului in scris aceasta situație in termen de 2 zile de la data hotărârii persoanei desemnate sau a organismului de conducere, pentru a-i permite acestuia sa refacă analizele de bonitate, limita de credit si sa analizeze impactul acestor schimbări asupra Condițiilor generale de Livrare.
Furnizorul are dreptul de a decide in aceasta situație încetarea Condițiilor Generale de Livrare având dreptul de a fi plătit la zi pentru livrările efectuate, cu un preaviz acordat de 10 zile calendaristice. Neanunțarea Furnizorului la termen da dreptul acestuia sa perceapă daune predeterminate ca valoare pentru aceasta încălcare a Condițiilor Generale de Livrare la 10% din valoarea de convenției rămasa de executat.
(3) Furnizorul va fi răspunzător pentru daune numai (i) în cazul unor acte intenționate sau a unei neglijențe grave, (ii) în caz de vătămare culpabilă a vieții, integrității corporale și sănătății și (iii) în cazul daunelor cauzate de defecte pe care FLAND GRUPPE le-a ascuns în mod fraudulos sau absența cărora FLAND GRUPPE a garantat-o.
(4) Furnizorul nu va fi răspunzător pentru orice alte daune (în măsura în care o astfel de renunțare este permisă de lege), cu excepția cazului în care astfel de daune pot fi atribuite unei încălcări a contractului intenționate sau cauzate de o neglijență gravă. În cazul în care Furnizorul nu a acționat cu intenție, răspunderea FLAND GRUPPE trebuie, în orice caz, să se limiteze la daunele care sunt tipice pentru contract și previzibile în mod rezonabil și va exclude orice responsabilitate pentru profituri pierdute sau daune pe cale de consecință indirecte (în special a pierderilor din cauza timpilor morți de producție, respectiv întreruperi ale activității), economii care nu au fost atinse, pierderi de interese și daune morale pure. Răspunderea pentru culpă majoră este plafonată la max 10 % din valoarea netă a contractului.
(5) Mediere obligatorie. Cumpărătorul nu va face niciun fel de acțiune în instanță pentru pretențiile sale fără a încerca mai întâi medierea prin utilizarea serviciilor unui mediator pentru calea amiabilă. Dacă Cumpărătorul optează să nu își execute obligația de mediere, atunci va suporta o penalitate contractuală de 25.000 EURO scadentă la data înregistrării unei astfel de acțiuni la registratura instanței dacă acțiunea a fost înregistrată cu încălcarea clauzei de mediere.
(6) Cererile de daune și costurile suplimentare de orice fel trebuie să fie comunicate în scris către FLAND GRUPPE , imediat după ce au apărut, precizând motivele acestora. Suma daunelor/costurile suplimentare trebuie raportate în scris și într-o formă verificabilă și audiabilă cât mai curând posibil . În cazul în care FLAND GRUPPE nu recunoaște sau în cazul în care FLAND GRUPPE va refuza pretențiile Cumpărătorului, nu participă la mediere sau medierea nu produce efecte sau compromisuri rezonabile pentru ambele părți, cererea poate fi formulată prin acțiuni în instanță
(7) Niciun serviciu prestat de FURNIZOR nu este considerat a crea efecte în beneficiul unor terțe părți și nici nu dă naștere unor drepturi ale terților la prestație sau alte drepturi legale ale părților terțe. Cele menționate mai sus se aplică în mod explicit și acțiunilor întreprinse de FLAND GRUPPE anterior încheierii contractului. Răspunderea FLAND GRUPPE pentru un prejudiciu culpabil adus vieții, integrității corporale și sănătății va rămâne neafectată conform prezentului document.

LITIGII
Art. 18. - Neînțelegerile ce apar intre părți cu ocazia interpretării sau executării prezentelor Condiții generale de Livrare vor fi soluționate pe cale amiabila. In cazul in care concilierea amiabila sau/si prealabila nu duce la rezultatele dorite, competenta de soluționare a litigiului aparținând Instanțelor competente din Municipiul Bucuresti (instanța competentă de la sediul Furnizorului).

PREVEDERI FINALE
Art. 19 - Modificarea prezentelor Condiții generale de Livrare poate fi făcută numai in scris, cu acordul ambelor părți prin semnarea de către persoanele autorizate cu puteri de reprezentare. Prezentele Condiții generale de Livrare, ȋmpreună cu anexele sale, reprezintă voința parților si ȋnlătură orice înțelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara încheierii lui.
Art. 20 Cumpărătorul trebuie să respecte suplimentar Termenii și condițiile suplimentare de vânzare și livrare în ceea ce privește finisajul suprafețelor și serviciile asociate. În ceea ce privește soluțiile speciale, se aplică Termenii și Condițiile pentru soluții speciale care vor fi agreați funcție de aplicațiile respective .
Art. 21 Cesiunea oricărui contract este permisă exclusiv cu acordul ambelor părți.
Art. 22 În cazul invalidării/anulării unor clauze sau elemente ale acestora din cadrul acestor Termeni și Condiții, termenii și condițiile rămase și contractele încheiate în baza lor rămân valabile, respectiv, executorii și producătoare de efecte. În locul termenului inaplicabil sau nul, părțile vor ajunge la un acord cu privire la un termen aplicabil, respectiv valabil, care sa fie cât mai aproape ca înțeles și scop de intenția părților.


FLAND GRUPPE SRL
Romania – Bucuresti
012051 Str. Av. Petre Crețu nr 33 sector 1
Tel – 021 3361130 ; 021 3361150; 021 3200098; 021 3227281
e-mal : sales@fland.ro ; tehnic@fland.ro
website : www.fland.ro
Inchide
Ramai informat! Pentru a ne asigura ca regulile pe care le aplicam raman transparente pentru tine, te rugam sa parcurgi: Politica de confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si Politica de utilizare cookie-uri.